Trang chủ
Giới thiệu
Các khoa - Phòng
Tin tức
Dịch vụ
Thư viện ảnh
Hỏi đáp
Liên hệ

Print QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA THỰC HIỆN QUY CHẾ TRUNG TÂM
QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA Hoạt động kiểm tra của Trung tâm Y tế lao động nhằm mục đích đánh giá thực trạng các nguồn lực và chất lượng, hiệu quả công tác khám - chữa bệnh; thực hiện quy chế chuyên môn và các quy định liên quan trong khám, chữa bệnh. Nội dung kiểm tra gồm 117 mục, đây là những nội dung cơ bản đề nghị lãnh đạo các khoa, phòng và toàn thể CBNV trong Trung tâm nghiên cứu và tổ chức thực hiện. Căn cứ vào nội dung này các khoa, phòng chuẩn bị đầy đủ tài liệu, số liệu, bằng chứng về việc thực hiện đối với từng nội dung. Tổ kiểm tra của Trung tâm có kế hoạch kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất.
 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM Y TẾ LAO ĐỘNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     Số:   25 /QĐ -TTYT                                   Hà Nội, ngày  20 tháng 04 năm 2009

 

QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA

THỰC HIỆN QUY CHẾ TRUNG TÂM

 

-         Căn cứ Quyết định số 1257/QĐ-BNN-TCCB ngày 24 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế lao động;

-         Căn cứ Quyết định số 1895/1997/BYT- QĐ ngày 19 tháng 9 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy chế bệnh viện;

-         Căn cứ vào Quyết định số 1351/1999/ QĐ-BYT ngày 04 tháng 5 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn quy trình kĩ thuật bệnh viện tập I; Căn cứ Quyết định 4590/2000/QĐ- BYT  ngày 19 tháng 12 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn quy trình kĩ thuật bệnh viện tập II; Căn cứ Quyết định số 3715/QĐ – BYT ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn quy trình kĩ thuật bệnh viện tập III;

-         Theo quy chế hoạt động của Trung tâm.

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Quy chế kiểm tra chuyên môn được áp dụng đối với các khoa, phòng trong Trung tâm, và đây là một trong những hoạt động nhằm giúp các khoa phòng quản lý công tác chuyên môn.

Trên nguyên tắc kiểm tra cụ thể các kết quả trong quá trình chăm sóc, khám, chữa bệnh, đã được xây dựng thành các thang bậc( điểm) thi đua. Từ kết quả này sẽ được cộng hoặc trừ điểm thi đua của các khoa, phòng bộ phận, và các khoa, phòng bộ phận  xử lý cụ thể đối với các cá nhân vi phạm.

Kết quả kiểm tra sẽ đánh giá theo các mức độ:

-         Nhắc nhở: với những khuyết điểm nhẹ;

-         Đánh  giá theo A, B, C: với những khuyết điểm vi phạm quy chế thi đua;

-         Đề nghị xử lý kỷ luật: đối với các khuyết điểm vi phạm pháp luật;

-         Đề nghị khen thưởng đột xuất đối với những thành tích.

Giao cho phòng KHNV và phòng HCTH chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện quy chế kiểm tra.

CHƯƠNG II

TỔ CHỨC CỦA TỔ KIỂM TRA

Điều 1. Thành phần tổ kiểm tra nội quy, quy chế của Trung tâm y tế lao động gồm:

1.     Ông Nguyễn Tiến Văn – Tổ trưởng;

2.     Bà Lê Thị Ngọc Thư – Tổ viên;

3.     Bà Trần Lê Hà – Tổ viên;

4.     Bà Lê Minh Nguyệt – Tổ viên;

5.     Ông Nguyễn Đình Anh – Tổ viên;

6.     Ông Nguyễn Văn Hải – Tổ viên;

7.     Bà Trịnh Thị Bích Hồng – Tổ viên.

8.     Các đồng chí Trưởng, phó khoa, y tá trưởng các khoa phòng, bộ phận được kiểm tra.

Điều 2. Tổ kiểm tra được thành lập theo Quyết định số 181/QĐ – TTYTLĐ ngày    tháng 11 năm 2009 của Giám đốc Trung Tâm y tế lao động.

Điều 3. Căn cứ vào nhiệm vụ của Giám đốc giao cho tổ kiểm tra, tổ trưởng phân công trách nhiệm cho từng tổ viên để thực hiện.

CHƯƠNG III

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ KIỂM TRA

Điều 4: Nhiệm vụ

1. Tổ chức tổ kiểm tra theo định kỳ, hoặc đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo, kiểm tra công tác chuyên môn, thực hiện các qui định của ngành, pháp luật, qui chế cơ quan và có kế hoạch được giao.  

2. Kiểm tra việc chấp hành ý kiến chỉ đạo của Giám đốc.

Điều 5: Quyền hạn

1.      Tham gia các hội nghị giao ban các cuộc họp xét thi đua của TT để báo cáo, đề xuất các chủ trương công tác của tổ kiểm tra với ban Giám đốc.

2.      Yêu cầu các đơn vị được kiểm tra cung cấp tài liệu, trả lời các vấn đề cần thiết phục vụ cho công tác kiểm tra.

3.      Kiến nghị của tổ kiểm tra những biện pháp về quản lý, hoặc bổ sung những quy định về quản lý.

4.      Đề xuất với Ban Giám đốc, hội đồng thi đua về công tác khen thưởng và kỷ luật.

CHƯƠNG IV

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 6: Chế độ sinh hoạt

Họp trước 15 phút trước mỗi buổi kiểm tra; sau buổi kiểm tra có bản báo cáo cuối tháng tổng hợp.

Điều 7: Chế độ kiểm tra

Kế hoạch hoạt động của  tổ kiểm tra phải được thông qua Giám đốc.

1. Mỗi tháng tổ chức kiểm tra 1 lần, kiểm tra đột xuất theo yêu cầu Giám đốc.

          2. Kiểm tra đánh giá chất lượng và hiệu quả công tác khám chữa bệnh; thực hiện Quy chế chuyên môn và các quy định liên quan của Nhà nước trong khám, chữa bệnh, quy chế của TT và các chỉ đạo của Giám đốc.

Điều 8: Chế độ giải quyết đơn thư góp ý và  những vấn đề phát hiện khi kiểm tra

1.  Đặt hộp thư thu nhận  góp ý của Bệnh nhân và người nhà, toàn thể tổ kiểm tra nghiên cứu, xem xét nội dung đơn thư (nếu có) trình Giám đốc cho hướng giải quyết.

2. Trong quá trình tiến hành giải quyết đơn từ phải đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình và pháp luật.

- Chấn chỉnh và duy trì hoạt động có hiệu quả đường dây nóng, số điện thoại đường dây nóng được công khai.

- Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy chế chuyên môn đề nghị khen thưởng về tinh thần và vật chất cho các tập thể và cá nhân có thành tích.

Điều 9: Phối hợp xử lý kết quả kiểm tra

1.     Tổ kiểm tra đánh giá xếp loại công việc theo A, B, C của các  khoa, phòng.

2.     Căn cứ vào kết quả kiểm tra cụ thể các khoa, phòng xếp loại A, B, C, hoặc đề nghị các mức thi đua khen thưởng kỷ luật khác của các cá nhân, mà kết quả kiểm tra cũng được xem là một trong những tiêu chuẩn để bình xét thi đua cuối tháng của Trung tâm.  

Điều 10: Chế độ làm việc

Theo nguyên tắc tập trung dân chủ, có sự phối hợp kiểm tra và cùng xác nhận của Trưởng, phó và Y tá Trưởng khoa tại các khoa phòng, bộ phận được kiểm tra.

 

Nơi nhận:

-Các khoa, phòng trong TT;

-Lưu KHNV.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Ths Bs. Lương Hồng Tường

Phụ lục:

  1. Mẫu biên bản kiểm tra tuần, tháng.
  2. Nội dung kiểm tra chuyên môn.
  3. Các văn bản quy định.
 
 
 
Tin tức cùng loại
Lịch trực tổng hợpTháng 10 năm 2013
THÔNG BÁO MỜI THẦU
Thông báo Điểm thi tuyên viên chức năm 2012
LỊCH TRỰC TẾT 2013
LỊCH TRỰC TẾT 2012
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
LỊCH PHỤ ĐẠO CÁC MÔN THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
Về việc góp ý cho dự thảo DANH MỤC THUỐC TÂN DƯỢC TTYTLĐ
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP GIẤY CCHN Y TẾ
Biên bản họp HĐKH tháng 8/2012
KẾ HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG CHUYỆN MÔN NGHIỆP VU Y TẾ NĂM 2012
THÔNG BÁO
THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ DỊCH VỤ KHÁM TƯ VẤN
Thông báo về việc mở phòng khám tư vấn bệnh suy giãn tĩnh mạch chi dưới
Thông tư hưỡng dẫn Cấp chứng chỉ hành nghề của Bộ Y tế
Các mẫu đề cương NCKH Trung tâm Y tế Lao động
THƯ CẢM ƠN CỦA HỘI CỰU CHIẾN BINH PHƯỜNG TRUNG LIỆT
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH SINH HOẠT KHOA HỌC NĂM 2012
QUY TRÌNH BỆNH NHÂN KHÁM CHỮA BỆNH TẠI TRUNG TÂM Y TẾ
Hướng dẫn Tổng kết công tác đảng năm 2011
CÁC BIỂU MẪU HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CCVC
THÔNG BÁO KẾT QUẢ KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2011
LỊCH HỌC LỚP NGOẠI NGỮ NĂM 2011
LỊCH THI TUYỂN VIÊN CHỨC BỆNH VIỆN SÔNG LÔ NĂM 2011
LỊCH HỌC LỚP “TIN HỌC VĂN PHÒNG”
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
THÔNG BÁO V/v tổ chức lớp bồi dưỡng Tin học và Ngoại ngữ cho CBVC
KẾ HOẠCH Tổ chức triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức y tế
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC ĐIỀU DƯỠNG VỀ CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH TRONG BỆNH VIỆN
LỊCH TRỰC BẢO VỆ TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN MÃO
THÔNG BÁO KẾT QUẢ KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC 2010
DANH MỤC KỸ THUẬT TRUNG TÂM Y TẾ LAO ĐỘNG
THÔNG BÁO LỊCH THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2010
THÔNG BÁO VỀ VIỆC KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI
LỊCH PHỤ ĐẠO CÁC MÔN THI TUYỂN DỤNG
QUY CHẾ LÀM HỒ SƠ BỆNH ÁN
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Nôn khi có thai: Chọn dùng thuốc an toàn
MẤU BÁO CÁO CHUYÊN MÔN 2010 VÀ SƠ ĐỒ khnv
QUY CHẾ HỌAT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT
THÔNG TƯ 07/2010/TT-BNV
NGHỊ ĐỊNH 21/2010/NĐ-CP NGÀY 08/3/2010
Kết quả kiểm tra công tác phòng chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mãi dâm tại tỉnh Long An
QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG MẠNG MÁY TÍNH CỦA TRUNG TÂM Y TẾ LAO ĐỘNG
Phạm vi được hưởng BHYT
Nghị định Qui định những người là công chức
TÀI LIỆU THAM KHẢO LUẬT CÔNG CHỨC
TRUNG TÂM YTẾ LAO ĐỘNG ĐẠI HỘI CHI BỘ
BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ỨNG DỤNG CƠ CHẾ THẦN KINH NĂNG LƯỢNG TẾ BÀO
QUYẾT ĐỊNH V/v Thành lập ban đời sống Trung tâm
QUY CHẾ CÁC CUỘC HỌP TRUNG TÂM ( Bản Dự Thảo)
HỘI THẢO KHOA HỌC 29/4/2010
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban biên tập website
Đào tạo nhân lực: Chú trọng đầu vào hay đầu ra?
Học khá lớp 12, thi ĐH có được không?
Nếu không xem được video bạn phải cài Flash Player
Transparent
file=/http://www.youtube.com/watch?v=7f_Qn3x764A&feature=youtu.be&autostart=false&image=images/ImgVideo/11.jpg
Transparent
Hỗ trợ trực tuyến
Khoa Khám Bệnh: 043.537.4269
Khoa Nội: 043.538.0560
Khoa ngoại: 04.3.5376.673
Fax: 043.857.4516
Online
Thăm dò ý kiến
Bạn biết đến website qua nguồn thông tin nào ?
Thống kê
Trực tuyến 4
Lượt truy cập799,932
Trang chủ |Giới thiệu |Các khoa - Phòng |Tin tức |Dịch vụ |Thư viện ảnh |Hỏi đáp |Liên hệ

Địa chỉ: 16 Ngõ 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội - Hotmail: info@trungtamytelaodong.com.vn
Copyright © 2009 TrungTamYTeLaoDong. Thiết kế và phát triển bởi Ovem!Software
nâng mũi hàn quốc, may photocopy, thẩm mỹ hàn quốc, răng sứ, implant, thợ mộc tại hà nội, nâng ngực thẩm mỹ